R-TOTO 感应电路(长方形面板适用)

发布时间:2019-02-19 12:41:28   点击率:
产品名称:        小便感应器电路
适用型号:        R-TOTO方形小便感应器
输入电压:        6V
感应距离:        50-70CM
电磁阀接口:      SM,跟6V电磁阀匹配
电源接口:        SM,跟6V电池盒或变压器匹配

功能特点:
●使用6V电压,直流供电,安全
●如原产品使用交流电源,请用万用表测量输出电压,
  如为24V,则变压器、电磁阀都需要更换为我公司
  提供的6V产品
●如原产品为6V供电,则可使用原装白色插卡,只需
  把两根电磁阀输出线剪断;原来电路上的电磁阀输
   出线剪断,+ +相接, — —相接即可
●如停不住水,则把连接好的两根电磁阀线对调即可